vad % tuojh 1999

viuh ckr      vkidh ckr

vaxszth esa Nih lkexzh dk lkoZtfud&ngu dj eSnkuh vkanksyu dk 'ka[kukn

Ldwy esa fganh cksyus ij Nk=ksa dks izrkM+uk

vaxzth Hkk"kk dks 'kklu ls rRdky gVk;k tk;s

rfey esa fgUnh fojks/kh vkUnksyu---

dsjy esa fgUnh vU; Hkk"kk ugha

d{kk igyh ls vaxzsth fo"k; vfuok;Z djuk izns'k fgr esa ugha

e/;izns'k esa fgUnh dk iz;ksx vfuok;Z

vkbZ- ,- ,l- izf'k{kkfFkZ;ksa dks vaxzsth esa izf'k{k.k fdlds vkns'k ij \ &lq/khj tSu

D;k usg: ifjokj us fgUnh dks jk"VªHkk"kk ugha cuus fn;k---\

btjkby ds jk"Vª curs gh fgczw dk iz;ksx